Nội dung tin tức

Lệnh của Chủ tịch Hội đồng nhà nước số 40-LCT/HđNN8 ngày 7-7-1990 cống bố Luật Công đoàn.

Hội đồng Nhà nước

Nước CHXHCN Việt Nam

Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều 34 của luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước.

Nay công bố

Luật Công đoàn đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990.

T. M Hội đồng Nhà nước
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chủ tịch
Võ Chí Công
 

Luật Công Đoàn

Để phát huy vai trò của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền dân chủ và lợi ích của người lao động.

Căn cứ vào điều 10, 32, 83, 86 và 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Luật này qui định chức năng, quyền và trách nhiệm của Công đoàn.

 • Chương I: Quy định chung

 • Chương II: Quyền và trách nhiệm của công đoàn

 • Chương III: Những bảo đảm hoạt động công đoàn

 • Chương IV: Điều khoản cuối cùng

Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 11 - 12 trong 12 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •