Nội dung tin tức

Lệnh của Chủ tịch Hội đồng nhà nước số 40-LCT/HđNN8 ngày 7-7-1990 cống bố Luật Công đoàn.

Hội đồng Nhà nước

Nước CHXHCN Việt Nam

Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều 34 của luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước.

Nay công bố

Luật Công đoàn đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990.

T. M Hội đồng Nhà nước
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chủ tịch
Võ Chí Công
 

Luật Công Đoàn

Để phát huy vai trò của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền dân chủ và lợi ích của người lao động.

Căn cứ vào điều 10, 32, 83, 86 và 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Luật này qui định chức năng, quyền và trách nhiệm của Công đoàn.

 • Chương I: Quy định chung

 • Chương II: Quyền và trách nhiệm của công đoàn

 • Chương III: Những bảo đảm hoạt động công đoàn

 • Chương IV: Điều khoản cuối cùng

Tra cứu văn bản

Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 315/LĐLĐ-VP Hướng dẫn 22/10/2013 Hướng dẫn báo cáo năm 2013
2 159/LĐLĐ-VP Công văn 17/05/2013 Hướng dẫn báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2013
3 05/TB-LĐLĐ Thông báo 24/04/2013 Thông báo Chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2013
4 276/LĐLĐ-VP Hướng dẫn 29/10/2012 Hướng dẫn Báo cáo năm 2012
5 02-CT/TLĐ Chỉ thị 24/03/2005 Chỉ thị số 02-CT/TLĐ, ngày 24-3-2005 của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Về Tuyển cử cán bộ Công đoàn đi công tác cơ sở.
6 01/CT-TLĐ Công văn 13/01/2005 Công văn số 01/CT-TLĐ, ngày 13-01-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ thị của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Tăng cường quản lý ngân sách công đoàn,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống công đoàn
7 1131/TC-TLĐ Công văn 06/07/2004 Công văn số 1131/TC-TLĐ ngày 6-7-2004 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc thu đoàn phí công đoàn
8 Điều lệ Công đoàn Việt Nam Điều lệ 13/10/2003 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngày 13-10-2003
9 02/ QĐ-TLĐ Quy định 28/04/1992 Qui định tạm thời số 02/ QĐ-TLĐ, ngày 28-4-1992 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc tổ chức và hoạt động công đoàn trong các đơn vị kinh tế tập thể, tư nhân và cá thể.
10 40-LCT/HđNN8 Luật 30/06/1990 Lệnh của Chủ tịch Hội đồng nhà nước số 40-LCT/HđNN8 ngày 7-7-1990 cống bố Luật Công đoàn.
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 12 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2
Văn bản
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •